Başvuru Formu Doc

Alışveriş ve eğlenceye dair herşey...

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

KABUL ET

Başvuru Formu Doc

Değerli Muhatabımız,

Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş. şirketine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişi olarak başvuru yapmış bulunuyorsunuz.

Sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirmek İstiyoruz.

Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş. olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak temel hedeflerimizden birisidir.

Sayın ilgili kişi,

6698 sayılı kanunda ilgili kişi için şu ifade kullanılmıştır: "Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için "ilgili kişi" ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere "gerçek kişi"dir."

Aydınlatma Metninin Amacı ve  Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş.'nin Veri Sorumlusu Olarak Konumu

Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş. olarak kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamış bulunuyoruz. Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş.Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncellenecektir.

İlgili Kişi Başvurusunda Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş. yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, ilgili kişi başvurularında, başvuru ile ilgili kimlik teyidi yapabilmek, ilgili kişi başvurularını değerlendirip sonuçlandırabilmek, ilgili kişi ile iletişim kurabilmek için işleyecektir. Gerekli hallerde ilgili kişi başvurusu ile ilgili bazı kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve diğer yetkili makam ve kurumlara bilgi verebilmek amacıyla bazı aktarılacaktır. İlgili kişi başvurusu için alınan kişisel verileriniz kanunlara uygun olan süreler içinde imha edecektir. Bu imha süreleri KVKK Yönetim Sistemi dokümanları içinde yer almaktadır.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, web sayfası, e-posta gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanabilmektedir. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer yasa ve mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş. olarak kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Veri sorumlusu olarak;

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
 4. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
 5. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
 6. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 7. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamıyla ilgili olmak üzere ilgili kişi ile iletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından  http://www.akyakapark.com/kvkk adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş.ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. 

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi iletişim Bilgisi

Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş.

Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:8/1  34692 Üsküdar/İSTANBUL

kvkk@akasya.com.tr

akasyaalci@hs03.kep.tr

KVKK kapsamındaki Talebinizin Konusu

Size daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen talep konusunu detaylıca yazınız. Şirketimizce yapılan araştırmanın ardından kimlik teyidi istenebilecektir. Tüm bilgileri doldurduğunuz takdirde kurumumuz yapmış olduğunuz başvuruyu 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi uyarınca değerlendirerek tarafınıza bilgi verilmesini sağlayacaktır. İş bu başvuruda tarafınızca sağlanmış olan bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.  Başvurunuzu kanuna uygun olarak sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunda sizi bilgilendirmiş, aydınlatmış bulunuyoruz.

Aydınlatma Metni ve İlgili Kişi Formu
 • Yazmış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum
 • Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum
 • Kurumunuza gelip elden teslim almak istiyorum
 • Çalışan
 • Eski Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Staj Elemanı
 • Ziyaretçi
 • Tedarikçi
 • Diğer
 • Kvkk ve Aydınlatma Metni'ni okudum anladım.
İlgi Alanınız
Kvkk ve Aydınlatma Metni'ni okudum anladım.

BİZE ULAŞIN

 • İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Ümraniye / İSTANBUL
 • Haftaiçi Her Gün, 10:00 - 22:00 
 • akyakapark@akasya.com.tr
 • 0216 632 80 80
COPYRIGHT 2018 AKYAKAPARK
WEB TASARIM
AVM tanıtım filmi